VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

platné pre internetový obchod www.dentshop.eu

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa riadia právne vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť FANG-Dent, s.r.o., so sídlom Brezová 2232/22, 955 01 Topoľčany, IČO: 36531979 (ďalej len “predávajúci”), ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na webovom sídle https//dentshop.eu na strane jednej a kupujúcim, ktorý je podnikateľom a nie je spotrebiteľom – spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len “kupujúci”) na strane druhej a ktorých predmetom je predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje predávajúceho: 

FANG-Dent, s.r.o., Brezová 2232/22, 955 01 Topoľčany, 36531979, DIČ:2020137537 

IČ DPH: SK2020137537, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 11449/N

bankový účet:   TB Topoľčany –  IBAN: SK25 1100 0000 0026 2173 8461

                       VUB Topoľčany – IBAN: SK90 0200 0000 0024 2862 2053

Telefón: 0903 496 759

E-mail: eshop@dentshop.eu

Web: www.dentshop.eu

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. 

Článok I.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“). 
 • Následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. 
 • Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. 
 • Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. 

Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu. 

Článok II.

Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný: a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu, d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). 
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 
 • Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. 
 • Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť predajné ceny uverejnené v e-shope, zrušiť alebo zaviesť ľubovoľnú cenovú akciu. Zmeny sú záväzné následne na všetky objednávky vytvorené od okamihu zmeny. 

Článok III.

Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. 
 • Kupujúci je povinný: a) prevziať objednaný a dodaný tovar, b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. 
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. 

Článok IV.

Dodacie a platobné podmienky

 1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Predávajúci zobrazuje v e-shope informáciu o obvyklej dostupnosti tovaru (skladom, skladom vo vybraných predajniach, dostupné do 3 dní a pod.). Tieto informácie sa však môžu meniť a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru a služieb vo všetkých alebo niektorých odberných miestach alebo určitými spôsobmi dopravy. Reálna dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. 
 • Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 60 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
 • Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve. 
 • Fotografie zobrazujú typických predstaviteľov z predávaného druhu tovaru. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom. 
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
 • V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim. 
 • Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto. 
 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade, ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar), je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. 
 • Kupujúci si pri vytváraní objednávky môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby: 

• úhrada tovaru v hotovosti vo výdajnom mieste – kupujúci uhradí kúpnu cenu v hotovosti vo zvolenom výdajnom mieste predávajúceho. 

• úhrada tovaru na dobierku v hotovosti – kupujúci uhradí cenu podľa kúpnej zmluvy a poplatok za dobierku v hotovosti pri doručení tovaru na dodaciu adresu. 

• úhrada tovaru na dobierku platobnou kartou – kupujúci uhradí cenu podľa kúpnej zmluvy a poplatok za dobierku platobnou kartou pri doručení tovaru. 

• úhrada tovaru platobnou kartou cez internet – rýchla a bezpečná úhrada tovaru platobnou kartou cez internetový platobný portál prevádzkovaný bankou (nie predávajúcim). 

• úhrada tovaru bankovým prevodom – pri zvolení tohto spôsobu platby bude kupujúcemu automaticky zaslaný príkaz na úhradu s potrebnými údajmi na zrealizovanie bankového prevodu. Po zaúčtovaní platby na bankovom účte predávajúceho (obvykle do 2 pracovných dní) bude kupujúci o tejto skutočnosti upovedomený e-mailom a následne bude odoslaný objednaný tovar alebo služba. 

• úhrada tovaru bankovým prevodom on-line (TrustPay) – jednoduchá a rýchla on-line úhrada prevodom z účtu kupujúceho prostredníctvom internetového alebo domáceho bankovníctva vybraných bánk; kupujúci prostredníctvom platobného portálu TrustPay presmerovaný priamo na stránku svojej banky, kde môže obvyklým spôsobom zadať prevodný príkaz on-line. Tento spôsob platby je možný len pre klientov vybraných bánk za predpokladu, že kupujúci má aktivovanú službu internetového alebo domáckeho bankovníctva u svojej banky. 

 1. Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky, nakoľko nie všetky spôsoby platby sú dostupné pre všetky spôsoby dopravy, výdajné miesta či skupiny tovarov – eshop automaticky pri zostavovaní objednávky umožní vybrať iba taký spôsob platby, ktorý je v danej konfigurácii možný. 
 1. Kupujúci si pri zostavovaní objednávky v e-shope zvolí spôsob doručenia zásielky. K dispozícii sú nasledovné spôsoby doručenia zásielky: 

• osobný odber vo výdajnom mieste – tovar si kupujúci prevezme osobne v niektorom z dostupných výdajných miest – predajní predávajúceho v rámci ich bežných otváracích hodín 

• kuriér – predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra1 na zvolené miesto dodania 

 1. Cena za doručenie objednávky na miesto určené kupujúcim za jednotlivé spôsoby dopravy je závislá od zvoleného spôsobu dopravy, spôsobu platby za zásielku, druhu tovaru, hmotnosti, rozmerov a ceny zásielky. 

Článok V.

Kúpna cena

 1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena„). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť emailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. 
 • V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 

Článok VI.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na veci

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok VII.

Reklamačný poriadok

 1. Nakoľko všeobecné obchodné podmienky platia iba pre kupujúceho, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa a ide o obchodnoprávny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, zodpovednosť za vady tovaru si kupujúci uplatní u predávajúceho v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
 • Záručná doba je 12 mesiacov o dátumu kúpy.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. 
 • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ. 
 • Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 • Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 • Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1. 10. 2021.