INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Prevádzkovateľ        

FANG – Dent, s.r.o., Brezová 2232/22, 95501 Topoľčany, telefón: +421 903 496 759, e- mail: dental@fangdent.sk, IČO: 36531979

Zodpovedná osoba

Ing. Juraj Hlaváč, kontakt: zodpovednaosoba@fangdent.sk, +421 903 496 759


Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností prevádzkovateľa ako obchodného partnera v oblasti stomatológie. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Rozsah osobných údajov

Prevádzkovateľ uvádza, že na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou – podnikateľom, je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. 

Prevádzkovateľ uvádza, že na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Právny základ

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Nariadením. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený vo všeobecných  obchodných a reklamačných podmienkach. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené vo všeobecných obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

Prenos osobných údajov mimo Európskej únie

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Automatizované individuálne rozhodovanie 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovávania osobných údajov

Na uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s registratúrnym plánom prevádzkovateľa FANG – Dent, s.r.o. V prípade kúpnej zmluvy sú osobné údaje uchovávané počas plynutia príslušných premlčacích lehôt potrebných pre uplatnenie práva.

Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie: 

a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho, 

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby, 

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania, 

d), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana, 

e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú, 

f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, 

g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie, 

h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov, 

i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 

j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov, 

k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Práva dotknutej osoby

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu vyššie písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu vyššie žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia. 

Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať. 

Kupujúci má právo uplatniť u predávajúceho nárok na opravu osobných údajov, ak sú jeho osobné údaje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

Kupujúci má právo na výmaz osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré predávajúci spracúva, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, predávajúci môže mať konkrétne právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude môcť  žiadosti kupujúceho vyhovieť, o čom ho informuje.

Kupujúci má právo na prenosnosť údajov, avšak týka len osobných údajov, ktoré predávajúci od Vás získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne. 

Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov: a) DirectParcelDistribution SK s. r. o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.26367/B.